$0.335
TSX:MAW
$0.220
FSE:MXR
$0.252
PK:MWSNF
Webcast January 30, 2020

Suomi

Mawson Resources Limited on kanadalainen malminetsintäyhtiö, joka keskittyy arvo- ja akkumetalliesiintymien etsintään pohjoismaissa. Yhtiön merkittävin tutkimushanke on Rompas-Rajapalojen kulta-kobolttiesiintymä Ylitorniolla ja Rovaniemellä. Lue lisää englanniksi

Mawson on listattu Toronton pörssiin (tunnus: MAW). Yhtiö toimii Suomessa ja Ruotsissa kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden Mawson Oy:n ja Mawson AB:n kautta. Yhtiö hakee rahoituksen toiminnalleen kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta ja sen taloudellinen pohja on vakaa. Lue lisää englanniksi

Malminetsintähankkeet

Rompas-Rajapalot

Mawsonin päätutkimushanke on Rompas-Rajapalojen tutkimusalue, joka sijaitsee Ylitorniolla ja Rovaniemellä noin 50 kilometriä Rovaniemeltä länsilounaaseen. Rompas-Rajapaloista on paikannettu kaksi ominaisuuksiltaan toisistaan selvästi poikkeavaa esiintymätyyppiä, jotka sijoittuvat noin 10 x 10 km laajuiselle alueelle.

Mawson arvostaa paikallisilta sidosryhmiltä saamaansa vahvaa tukea. Ylitornion kunta, jossa Rompas-Rajapalot sijaitsee, on harvaan asuttua seutua, jossa väestön määrä on viime vuosien aikana jatkuvasti vähentynyt. Rompas-Rajapalojen hanke voi tarjota mahdollisuuksia sekä nykyisille että tuleville paikkakuntalaisille.

(Rajapalot and Rompas plan view)

Rajapalot

Tämänhetkinen päätutkimuskohde on nimeltään Rajapalot, jossa kultaa ja kobolttia on jakautunut suhteellisen tasaisesti kallioperään (pirotteinen esiintymätyyppi). Yhtiö julkisti joulukuussa 2018 alueelta ensimmäisen otaksutun mineraalivarannon, ja keskittää tällä hetkellä tutkimuksensa varannon kasvattamiseen.

Rajapalot on Suomelle merkittävä ja strateginen kulta-kobolttivaranto, joka sijoittuu Suomen kolmen parhaan kultavarannon joukkoon pitoisuuden ja arvioitujen unssien määrän perusteella, ja yhdeksi harvoista NI 43-101 -arviointistandardin mukaisesti arvioiduista kobolttivarannoista Euroopassa. Lue lisää englanniksi

Puolet Kiinan ulkopuolella tuotetusta koboltista rikastetaan Suomessa. Maailman suurin yksittäinen kobolttirikastamo sijaitsee Kokkolassa vain 400 kilometrin etäisyydellä Rajapaloista. Englantilainen tutkimus- ja analyysiyhtiö CRU arvioi, että Kokkolassa rikastetaan vuosittain noin 22 734 tonnia kobolttia eli noin 18% maailman vuotuisesta kokonaistuotannosta. Siitä noin 90% tulee kiinalaisomistuksessa olevista kaivoksista Kongon demokraattisessa tasavallassa. Suomessa kaivetaan ainoastaan 650 tonnia kobolttia vuodessa eli noin 0,5% maailman vuotuisesta tuotannosta. Rajapalojen varannolla on mahdollisuudet tukea Suomen tavoitteita hyödyntää eettisesti ja kestävästi tuotettua kobolttia.

Rompas

Toinen tutkimusalueen kohdealueista on nimeltään Rompas, jossa kulta esiintyy hyvin rikkaissa, pistemäisissä pesäkkeissä (juonityyppinen esiintymä). Rompaksen vyöhykkeeltä otetuista näytteistä on analysoitu muun muassa seuraavia kultapitoisuuksia:
• kairareikä ROM0011 Rompaksen eteläosassa: 7,0 metrin syvyydestä alkava 6 m @ 617 g/t Au (sis. 1 m @ 3 540 g/t Au 11,0 metrin syvyydestä alkaen)
• kairareikä ROM0052 Rompaksen pohjoisosassa: 0,4 m @ 395 g/t Au
• kultapitoisuus ylittää 100 g/t noin neljäsosassa Rompaksen alueelta otettuja näytteitä

LUVITUS

Rompas-Rajapalojen luvitustilanne

Kaikki Rompas-Rajapalojen alueella tähän mennessä tehdyt tutkimukset ovat aikaisen vaiheen malmitutkimuksia. Huolimatta siitä, että Rajapaloista on julkaistu ensimmäinen otaksuttu mineraalivarantoarvio, työtä on vielä paljon jäljellä ennen kuin voidaan varmuudella sanoa löytyykö alueelta yksi tai useampia taloudellisesti hyödynnettävissä olevia kulta-kobolttiesiintymiä eli malmeja.

Mawsonilla on Rompas-Rajapalojen tutkimusalueen mineraalioikeudet. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiö on hakenut kaivosviranomaiselta (TUKES, turvallisuus- ja kemikaalivirasto) lupia malmitutkimusten tekemiseen alueella (malminetsintälupa), ja mikäli se löytää lupa-alueilta taloudellisesti hyödynnettävissä olevia malmeja, sillä on etuoikeus hakea niille kaivoslupaa. Malminetsintälupa ei vielä anna oikeutta mahdollisesti löytyvien esiintymien hyödyntämiseeen.

Yhtiöllä on tällä hetkellä kolme lainvoimaista malminetsintälupa-aluetta (pinta-ala yhteensä 4 031 ha) ja 12 lupahakemusaluetta (yhteispinta-ala 17 360 ha).

Rajapaloihin sijoittuvan Kairamaat 2-3 -nimisen malminetsintälupa-alueen tammikuussa 2019 myönnetty malminetsintälupa on toistaiseksi valituksenalaisena Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Yhtiö tekee malmitutkimuksia alueella kaivosviranomaisen luvasta antaman täytäntöönpanomääräyksen nojalla kunnes lupa saa lainvoiman.

Luonto Ja Ympäristö

Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille

Mawson toteuttaa tutkimuksiaan laajoilla alueilla, joihin kuuluu myös erilaisia luonnonsuojelualueita. Luonnon uusiutumiskyky pohjoisilla alueilla on hitaampaa kuin eteläisillä alueilla. Kylmät ilmasto-olosuhteet ja lyhyt kasvukausi ovat yksittäisiä tähän vaikuttavia osatekijöitä.

Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tulee olla tarkkaan ja harkiten suunniteltua. Yhtiö on sitoutunut suorittamaan toteuttamansa tutkimustoimenpiteet erityistä varovaisuutta, kansallista lainsäädäntöä ja ympäristöviranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia noudattaen. Lisäksi kansainvälinen lainsäädäntö, erityisesti luonto- ja lintudirektiivit ja niiden huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa, ohjaavat yhtiön toimintaa. Yhtiö myös panostaa uusien, vaikutuksiltaan vähäisempien malminetsintämenetelmien kehittämiseen osana toimintaansa muun muassa osallistumalla tulevaisuuden malminetsintämenetelmiä kehittävään, EU Horizon 2020 -ohjelmaan kuuluvaan NEXT -tutkimushankkeeseen.

Mawson toteuttaa malmitutkimuksiaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Yhtiö edellyttää samaa myös alihankkijoiltaan.

Natura 2000 -verkosto

Tietyt osat Rompas-Rajapalojen tutkimusalueesta (malminetsintälupa-alueet Kairamaat 1-3) kuuluvat euroopanlaajuiseen Natura 2000 -verkostoon, jonka tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuutta Euroopassa. Natura-alueet kattavat on noin 15% koko Suomen pinta-alasta ja yli 30% Pohjois-Suomesta. Natura 2000 on koko Euroopan yhteisön laajuinen ekologinen verkosto, johon sisältyy yhteensä yli 27 000 ohjelma-aluetta 28 EU -maassa. Ohjelman toteutus aloitettiin vuoden 1992 luontodirektiivin toimeenpanolla, ja se kattaa nykyään lähes 18% koko Euroopan yhteisön pinta-alasta. Sen tarkoituksena on pitkällä tähtäimellä varmistaa Euroopan arvokkaimpien uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen säilyminen. Natura 2000 ei ole luonnonpuistojen verkosto, joissa kaikki inhimillinen toiminta olisi kiellettyä.

Suomessa on tarkka luvituskäytäntö ja tiukka ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädäntö. Mawson on sitoutunut yhteistyöhön alueellisten ja kansallisten lupaviranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa niin, että hanketta kehitetään vastuullisesti. Yhtiö on teettänyt ulkopuolisella asiantuntijaorganisaatiolla tutkimusalueen perustilakartoituksen, jonka seurantatutkimuksia jatketaan koko hankkeen ajan. Yhtiö on myös tehnyt Rompas-Rajapaloihin suunniteltujen tutkimusten ympäristövaikutuksista useita Natura-vaikutusarviointeja (lue lisää), joiden perusteella on voitu päätellä, että yhtiön malmitutkimukset eivät vaikuta haitallisesti niihin luontoarvoihin, joiden perusteella alueet on sisällytetty osaksi Natura 2000 -verkostoa. Yhtiön viimeisin Natura-arviointi on lähtöaineistoineen todettu tieteellisessä vertaisarvioinnissa poikkeuksellisen korkealaatuiseksi.

Natura-alueilla toimiessaan yhtiö muun muassa luontokartoittaa jokaisen mahdollisesti toteutettavissa olevan timanttisyväkairauspaikan ja niille suuntautuvat kulkureitit yksityiskohtaisesti arvolajien ja -luontotyyppien varalta kairauksia edeltävän kasvukauden aikana, ja kairausten jälkeen paikkojen seurantaa jatketaan vuosittain. Kairauksissa syntyvä kivijauhe, ns. kairaussoija, kerätään talteen ja kuljetetaan pois Natura-alueelta jätteenkäsittelylaitokselle. Yhtiö on rakentanut alueelle pitkospuita rajoittaakseen kulkemisesta syntyvää maaston kulumista. Lähialueella asustavan petolinnun liikkeitä seurataan satelliittipaikantimen avulla niin, etteivät malminetsintätoimet voi häiritä sen pesintää. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä toimenpiteistä, joiden avulla Mawson rajoittaa malminetsinnän vaikutuksia toiminta-alueellaan.

Arvokasta tieteellistä tutkimustietoa malminetsinnän vaikutuksista arktiseen luontoon ja ympäristöön on toistaiseksi olemassa vähän. Mawson seuraa malmitutkimustensa vaikutuksia luontoon, lajeihin ja vesistöön jatkuvasti, ja on kuluneen yhdeksän vuoden aikana kerännyt huomattavan määrän tätä koskevaa tutkimus- ja seurantatietoa. Seurantojen avulla saadaan tutkittua, pitkän aikavälin tietoa siitä, miten näytteenottoa ja malminetsintää voidaan kestävällä tavalla toteuttaa arktisilla alueilla luonto- ja ympäristöarvoja vaarantamatta.

Yhtiö jatkaa tiivistä yhteistyötä kaivos-, ympäristö- ja luonnonsuojeluviranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että malmitutkimukset tehdään kestävällä tavalla parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Euroopan yhteisö on julkaissut ohjeet malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta Natura-alueilla, löydät ohjeet täältä.

Euromines, kaivosteollisuuden kattojärjestö Euroopassa, on julkaissut ohjeet mainittujen EU:n ohjeiden tulkitsemiseksi, löydät ohjeet täältä.

Suomi:
Mawson Oy,
Ahjotie 7, 96320 Rovaniemi,
 Finland

Tapani Hyysalo, operatiivinen päällikkö
puh.: +358 50 448 8303
sähköposti: thyysalo@mawson.fi

Noora Ahola, ympäristöjohtaja
puh.: +358 505 213 515
Sähköposti: nahola@mawson.fi