$0.185
TSX:MAW
$0.116
FSE:MXR
$0.140
PK:MWSNF

Suomi

Mawson Resources Ltd on kanadalainen malminetsintäyhtiö, joka keskittyy arvometalliesiintymien etsintään pohjoismaissa. Yhtiön merkittävin tutkimushanke on Rompas-Rajapalojen kultaesiintymä Ylitorniolla ja Rovaniemellä.

Mawson on listattu Toronton pörssiin (tunnus: MAW), ja se suunnittelee sivulistautumista Helsinkiin. Yhtiö toimii Suomessa ja Ruotsissa tytäryhtiöidensä Mawson Oy:n ja Mawson AB:n kautta.

Yhtiö hakee rahoituksen toiminnalleen kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta ja sen taloudellinen pohja on vakaa.

Malminetsintähankkeet

Rompas-Rajapalot

Mawsonin päätutkimushanke on Rompas-Rajapalojen tutkimusalue, joka sijaitsee Ylitorniolla ja Rovaniemellä noin 50 kilometriä Rovaniemeltä länsilounaaseen. Rompas-Rajapaloista on tähän mennessä paikannettu kaksi ominaisuuksiltaan toisistaan selvästi poikkeavaa esiintymätyyppiä, jotka sijoittuvat noin 10 x 10 km laajuiselle alueelle:

1. Tämänhetkinen päätutkimuskohde on nimeltään Rajapalot, jossa kulta on suhteellisen tasaisesti kallioperään jakautunutta (pirotteinen esiintymätyyppi). Alueelta otetuista kairausnäytteistä on analysoitu muun muassa seuraavia, erittäin lupaavia kultapitoisuuksia:
• kairareikä PRAJ0006: 1,3 metrin syvyydestä alkava 19,5 m pitkä jakso, jonka kultapitoisuus on keskimäärin 7,4 grammaa tonnissa (19,5m @ 7,4 g/t Au),
• kairareikä PRAJ0009: 5,4 m @ 37,6 g/t Au 2,5 metrin syvyydestä alkaen (sis. 1,0 m @ 189,0 g/t Au 6,9 metrin syvyydestä alkaen)
• kairareikä PRAJ0005: 12,6 m @ 3,6 g/t Au 6,7 metrin syvyydestä alkaen

Rajapalojen pirotteinen mineralisaatiovyöhyke vaikuttaa sijaitsevan geofysikaalisesti poikkeavalla, ns. anomaalisella vyöhykkeellä, jonka pituus on yli neljä kilometriä. Vyöhykkeestä on tähän mennessä otettu kairausnäytteitä vain noin 40 metrin syvyyteen kevyellä, kannettavalla kairakoneella.

2. Toinen kohdealue on nimeltään Rompas, jossa kulta esiintyy hyvin rikkaissa, pistemäisissä pesäkkeissä (juonityyppinen esiintymä). Rompaksen vyöhykkeeltä otetuista näytteistä on analysoitu muun muassa seuraavia kultapitoisuuksia:
• kairareikä ROM0011 Rompaksen eteläosassa: 7,0 metrin syvyydestä alkava 6 m @ 617 g/t Au (sis. 1 m @ 3 540 g/t Au 11,0 metrin syvyydestä alkaen)
• kairareikä ROM0052 Rompaksen pohjoisosassa: 0,4 m @ 395 g/t Au
• kultapitoisuus ylittää 100 g/t noin neljäsosassa Rompaksen alueelta otettuja näytteitä

Mawsonin tutkimukset Rompas-Rajapalojen tutkimusalueella ovat edelleen aivan alkuvaiheessaan. Yhtiö on kuitenkin tutkimuksissaan jo löytänyt selviä viitteitä kultamalmin muodostuksesta poikkeuksellisen laajalla, noin 10 x 10 kilometrin laajuisella alueella, jossa on paikannettu lukuisissa paikoissa korkeita kultapitoisuuksia. Näin laaja alue on maailmanlaajuisestikin merkittävä.

Tarkempia tietoja Rompas-Rajapalojen kultaesiintymistä löydät englanniksi täältä.

Luvitus

Kaikki Rompas-Rajapalojen alueella tähän mennessä tehdyt tutkimukset ovat aikaisen vaiheen malmitutkimuksia. Työtä on vielä paljon jäljellä ennen kuin voidaan varmuudella sanoa löytyykö alueelta yksi tai useampia taloudellisesti hyödynnettävissä olevia kultaesiintymiä eli kultamalmeja.

Kaikki Rompas-Rajapalojen alueella tähän mennessä tehdyt tutkimukset ovat aikaisen vaiheen malmitutkimuksia. Työtä on vielä paljon jäljellä ennen kuin voidaan varmuudella sanoa löytyykö alueelta yksi tai useampia taloudellisesti hyödynnettävissä olevia kultaesiintymiä eli kultamalmeja.

Suomessa on tarkka luvituskäytäntö ja tiukka ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädäntö. Mawson on sitoutunut yhteistyöhön alueellisten ja kansallisten lupaviranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa niin, että hanketta kehitetään vastuullisesti. Yhtiö on teettänyt tutkimusalueen perustilan inventointitutkimuksen, ja ympäristöön liittyviä seurantoja jatketaan koko hankkeen ajan. Yhtiö on myös tehnyt Rompas-Rajapaloihin suunniteltujen tutkimusten ympäristövaikutuksista Natura-arvion, jota täydennetään ja päivitetään tarvittaessa. Yhtiö jatkaa tulevina vuosina tiivistä yhteistyötä kaivos-, ympäristö- ja luonnonsuojeluviranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että malmitutkimukset tehdään kestävällä tavalla parhaita käytäntöjä hyödyntäen.Natura 2000 --verkosto

Tietyt osat Rompas-Rajapalojen tutkimusalueesta (malminetsintälupa-alueet Kairamaat 1-3) ovat osa Euroopan laajuista Natura 2000 -verkostoa. Natura-alueita on noin 10% koko Suomen pinta-alasta ja noin 30% Pohjois-Suomen pinta-alasta. Natura 2000 on koko Euroopan yhteisön laajuinen ekologinen verkosto, johon sisältyy yhteensä lähes 26 000 ohjelma-aluetta 27 EU --maassa. Ohjelman toteutus aloitettiin vuoden 1992 luontodirektiivin toimeenpanolla, ja se kattaa nykyään lähes 18% koko Euroopan yhteisön pinta-alasta. Sen tarkoituksena on pitkällä tähtäimellä varmistaa Euroopan arvokkaimpien uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen säilyminen. Natura 2000 ei ole luonnonpuistojen verkosto, joissa kaikki inhimillinen toiminta olisi kiellettyä. Suuri osa Natura-verkostoon kuuluvista alueista on edelleen yksityisessä omistuksessa ja tavoitteena on huolehtia, että niiden käyttö on niin ekologisesti kuin taloudellisestikin kestävää.

Euroopan yhteisö on julkaissut ohjeet malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta Natura-alueilla, löydät ohjeet täältä.

Euromines, kaivosteollisuuden kattojärjestö Euroopassa, on julkaissut ohjeet mainittujen EU:n ohjeiden tulkitsemiseksi, löydät ohjeet täältä.

Rompas-Rajapalojen luvitustilanne

Mawsonilla on Rompas-Rajapalojen tutkimusalueen mineraalioikeudet. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiö on hakenut kaivosviranomaiselta (TUKES, turvallisuus- ja kemikaalivirasto) lupia malmitutkimusten tekemiseen alueella (malminetsintälupa), ja mikäli se löytää lupa-alueilta taloudellisesti hyödynnettävissä olevia malmeja, sillä on etuoikeus hakea niille kaivoslupaa. Yhtiön lainvoimaiset valtausoikeudet raukesivat lokakuun 2014 lopussa, ja yhtiö on hakenut TUKES:lta malmitutkimuksilleen jatkoaikaa useille alueille kohdistuvilla malminetsintälupahakemuksilla. Toistaiseksi jatkolupahakemuksista yksi, Kairamaat 2-3 joka kohdistuu pääosin Rajapaloissa sijaitsevalle Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueelle, on ratkaistu.

Kaivosviranomainen rajoitti lupamääräyksillä Kairamaat 2-3 -alueille sallittuja etsintämenetelmiä niin, että syväkairaukset ovat mahdollisia ainoastaan riittävän paksun lumipeitteen aikana. Tutkimuskaivantojen teko kaivinkoneella ei ole lainkaan sallittua. Kaivosviranomaisen lupapäätöksestä tehtiin yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen joten malminetsintälupa ei ole toistaiseksi lainvoimainen. TUKES antoi syksyllä 2014 valituksenalaisesta malminetsintäluvasta täytäntöönpanomääräyksen, jonka perusteella yhtiö on voinut jatkaa tutkimuksia Rajapalojen alueella kannettavalla kairauslaitteistolla lintujen pesintäajan ulkopuolella.

Ympäristö

Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille

Mawson Resources Oy toteuttaa tutkimuksiaan laajoilla alueilla, joihin kuuluu myös suojelustatuksen omaavia alueita. Luonnon uusiutumiskyky pohjoisilla alueilla on hitaampaa kuin eteläisillä alueilla. Kylmät ilmasto-olosuhteet ja lyhyt kasvukausi ovat yksittäisiä tähän vaikuttavia osatekijöitä.

Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tuleekin olla tarkkaan ja harkiten suunniteltua. Yhtiö on sitoutunut suorittamaan toteutettavat tutkimustoimenpiteet erityistä varovaisuutta, kansallista lainsäädäntöä ja ympäristöviranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia noudattaen. Lisäksi kansainvälinen lainsäädäntö ja erityisesti luonto- ja lintudirektiivit, ja niiden huomioon ottaminen kaikessa toiminnassa ohjaavat yhtiön toimintaa. Yhtiö myös panostaa uusien, vaikutuksiltaan vähäisempien malminetsintämenetelmien ja --tekniikoiden kehittämiseen osana toimintaansa. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa tutkimustoimintaansa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Yhtiö edellyttää myös alihankkijoiltaan vastaavaa vastuullisuutta kaikessa toiminnassaan.

ROMPAS JA RAJAPALOT
Rompaksen ja Rajapalojen alueella yhtiö on suorittanut erilaisia luontoselvityksiä, ja toteuttanut muun muassa Natura vaikutusten arvioinnin liittyen tuleviin ja meneillään oleviin tutkimuksiinsa. Arvokasta tieteellistä tutkimustietoa malminetsinnän vaikutuksista luontoon ja ympäristöön on toistaiseksi vielä vähän. Yhtiön tutkimustoimien vaikutuksia luontoon, lajeihin ja vesistöön seurataankin jatkuvasti. Seurantojen avulla saadaan tutkittua, pidemmän aikavälin tietoa siitä, miten näytteenottoa ja malminetsintää voidaan kestävällä tavalla toteuttaa luonto- ja ympäristöarvoja vaarantamatta.

AJANKOHTAISTA:

8.9.2015
Avoin maastovierailupäivä Mawsonin tutkimusalueelle Rajapaloihin

10.2.2015
Vuoden 2015 kotkaseurantakamerat asennettu

Mawson Oy asensi viime viikolla tutkimusalueellaan sijaitsevan kotkan vaihtopesäpuun läheisyyteen kaksi riistakameraa. Asennus toteutettiin yhdessä Metsähallituksen Lapin Luontopalvelujen asiantuntijan kanssa. Kamerat ottavat kuvaa pesästä puolen tunnin välein.

Kotkan pesintäaika alkaa helmikuun puolivälissä. Riistakamerat ovat helppo ja huomaamaton tapa seurata mahdollista pesinnän aloittamista ja kotkan pesään asettumista. Kamerat eivät häiritse kotkaa. Sähköpostiin välittyvien kuvien perusteella voidaan seurata, asettuuko kotka pesän vai ei. Maaliskuun loppuun mennessä on selvinnyt, asettuiko kotka pesään.

1100 metrin suojavyöhykettä kotkan pesäpuun ympärillä noudatetaan kaikkien tutkimustoimien osalta 15.2 lähtien. Tutkimustoimintaa voidaan jatkaa Metsähallituksen suostumuksella, mikäli kotka ei asetu pesään, muutoin varoaika kestää aina pesintäajan loppuun saakka.

10.2.2015
Mawson Oy mukana useissa eri sidosryhmätapaamisissa

Tammikuu oli vilkas kuukausi yhtiölle eri sidosryhmätapaamisten osalta. Alueellisen luonnonsuojelujärjestön väen lisäksi yhtiö tapasi muun muassa Meltosjärven kyläyhdistyksen väkeä. Molempien yhdistysten kanssa keskusteltiin ajankohtaisista aiheista, ja niihin liittyvistä kysymyksistä. Yhtiö osallistui myös kuun lopulla Ylitorniolla järjestettyyn suurhankeiltaan.

Kuun vaihteessa yhtiö sai vielä ilokseen Aavasaksalta lähtöisin, nykyisin toisella mantereella asuvan, herrasmiehen vieraakseen. Myös Rovaniemeläistynyt serkkupoika osallistui Lohijärven toimipaikassa pidettyyn neuvonpitoon. Yhtiö sai serkuksilta erinomaisia ajatuksia ja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi jatkossa. Myös yhteisestä maastokäynnistä ensi kesälle sovittiin.

Lapin luonnonsuojelupiiri kutsui yhtiön osallistumaan 12.3.2015 klo 18.00 Ylitorniolla järjestettävään yleisötilaisuuteen. Yhtiön väki osallistuu tapahtumaan ja vastaa ko. tilaisuudessa mielellään mieltä askarruttaviin kysymyksiin yhtiön toimintaan liittyen.

3.12.2014
Paikallinen hevosenomistaja valjasti hevosensa malminetsinnän avuksi

Tällä hetkellä yhtiö toteuttaa näytteenottoa alueella kannettavalla kairauslaitteistolla. Kairauslaitteiston käyttäminen vaatii kuitenkin muun muassa polttoaineita (biohajoavia) ja varaosia, joita aikaisemmin alueelle on kannettu miesvoimin yhtiön rakennuttamaa väliaikaista pitkospuupolkua pitkin. Yhtiö päätti vähentää alueelle kulkemisesta koituvaa maapohjan kulumista, ja aloitti yhteistyön paikallisen hevosenomistajan kanssa.

"Hevonen kantaa kerralla 4-5 kertaa sen, mitä yksi mies", toteaa hevosten ensimmäisenä työpäivänä paikalla ollut malminetsintägeologi Janne Kinnunen. Hevosen kulkeminen on myös huomattavasti nopeampaa kuin ihmisen. "Lukumäärältään vähäisemmät ja kestoltaan nopeammat käyntikerrat vähentävät myös esimerkiksi eläinlajeille aiheutuvaa häiriötä" toteaa yhtiön ympäristöpäällikkö Noora Raasakka. Hevonen kuljettaa kerran pari viikossa tarvittavia tykötarpeita kairakoneelle, jolloin ympäristöön kohdistuvaa painetta ja kulumista voidaan vähentää pitkällä aikavälillä jopa merkittävässä määrin.

Suomi:

Mawson Oy,

Ahjotie 7, 96320 Rovaniemi,

Finland

Tapani Hyysalo
Tapani Hyysalo, operatiivinen päällikkö
puh.: +358 50 448 8303
sähköposti: thyysalo@mawson.fi

Noora RaasakkaNoora Ahola, ympäristövastaava
puh.: +358 505 213 515
Sähköposti: nahola@mawson.fi

Erkki VanhanenErkki Vanhanen, päägeologi
puh.: +358 504 488 005
Sähköposti: evanhanen@mawson.fi